Browser-Update.org

사용자가 웹 브라우저를 업데이트하도록 알려주는 웹사이트들의 운동

통계

171 208개의 웹 사이트에서 이 알림을 사용하고 있습니다.

47 667 363명의 방문객들이 웹 브라우저를 업그레이드했습니다.

브라우저 업데이트

이전 브라우저 업그레이드한 브라우저
Chrome Chrome 19780826
IE/Edge Chrome 3745594
Chrome Firefox 3690013
Firefox Firefox 2510703
IE/Edge Firefox 2226980
IE/Edge IE/Edge 2056538
Safari Chrome 710524
Chrome Opera 649444
Safari Safari 523297
Safari Firefox 492262
Other Chrome 411800
Firefox Chrome 377692
IE/Edge Opera 362766
Opera Opera 237554
Other Firefox 206447
Chrome IE/Edge 196449
Other Opera 101477
Safari Opera 94083
Firefox Opera 85463
Opera Firefox 76970
Opera Chrome 76340
Other Safari 50659
Firefox IE/Edge 42982
Other IE/Edge 37113
IE/Edge Safari 26767
Safari IE/Edge 13646
Opera IE/Edge 13473
Chrome Safari 11815
Firefox Safari 10998